Fundacja Gospodarcza
Informacja o Fundacji Gospodarczej

 

Fundacja Gospodarcza (do 2000 r. Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”) jest organizacją non-profit,  utworzoną na podstawie uchwały Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” z dnia 8 listopada 1989 roku.  Swoją aktywność rozpoczęła w roku 1990. Orgnami fundacji są: Rada Fundacji,  powoływana przez  Fundatora – Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”, oraz Zarząd Fundacji.

 

 Początkowo siedziba Fundacji mieściła się w Gdańsku, a od 2000 roku znajduje się w Gdyni.

 

Fundacja Gospodarcza jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce rozpoczęła i kontynuuje działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, przeciwdziałania bezrobociu, pomocy w rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP.

 

Misja Fundacji Gospodarczej brzmi: Wspieramy przedsiębiorczość, a także doradzamy, szkolimy informujemy i aktywizujemy na wysokim poziomie  dla  rozwoju osobistego i zawodowego naszych klientów.

 

 

Fundacja Gospodarcza posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie świadczenia usług doradczych - o charakterze ogólnym, szkoleniowych i informacyjnych.

 

Fundacja Gospodarcza wpisana jest do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych oraz do rejestru agencji zatrudnienia, jako agencja poradnictwa zawodowego.

 

Specyfika funkcjonowania Fundacji Gospodarczej zakłada prowadzenie działalności statutowej oraz działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej pozwala na wypracowanie środków niezbędnych do wymaganego prefinansowania lub współfinansowania projektów z udziałem środków pomocowych.

 

 Do najważniejszych zadań statutowych należą:

 • przeciwdziałanie bezrobociu,
 • promocja przedsiębiorczości wspomagającej rozwój gospodarczy regionu,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej (w tym aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych),
 • wspomaganie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 Klientami korzystającymi z usług Fundacji Gospodarczej są:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą (tzw. starterzy),
 • osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
 • osoby bezrobotne i poszukujące pracy,
 • młodzież szkolna i absolwenci.

 

Poszczególne grupy docelowe cechują się odmiennymi potrzebami, dlatego kierowana jest do nich inna oferta usług.

 

 Zadania statutowe Fundacja Gospodarcza realizuje poprzez:

 • doradztwo biznesowe dla osób przygotowujących się do rozpoczęcia działalności gospodarczej i dla przedsiębiorców (m.in. z zakresu tworzenia biznes planu, zarządzania czy marketingu);
 • doradztwo zawodowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, absolwentów oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy w zakresie wyboru ścieżki kariery, badania predyspozycji zawodowych, pomocy w redagowaniu listów motywacyjnych i życiorysów;
 • szkolenia biznesowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i przedsiębiorców, z zakresu marketingu, przygotowania biznes planu, finansowania działalności gospodarczej MSP, negocjacji handlowych, technik sprzedaży;
 • szkolenia  spawalnicze;
 • szkolenia komputerowe i z tzw. „umiejętności miękkich’
 • usługi informacyjne; informacje o krajowych
  i zagranicznych programach i środkach pomocowych dla przedsiębiorców, dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego (oferta banków i instytucji finansowych).

 

 

Partnerzy
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013